İçerik

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Kurs Materyalleri

  3. Önemli Not

  1. Time Series Forecasting

  2. Zaman Serisine Giriş ve Temel Kavramlar

  3. Durağanlık ( Stationary )

  4. Trend

  5. Mevsimsellik ( Seasonality )

  6. Döngü ( Cycle )

  7. Zaman Serisi Modellerinin Doğasını Anlamak

  8. Hareketli Ortalama ( Moving Average )

  9. Ağırlıklı Ortalama ( Weighted Average )

  10. Quiz - Zaman Serisine Giriş

  1. Smoothing Yöntemleri

  2. SES ( Single Exponential Smoothing )

  3. Veri Setinin İncelenmesi ( Explore the Dataset )

  4. Zaman Serisi Yapısal Analizi ( Time Series-Structural Analysis )

  5. SES Model ( Single Exponential Smoothing )

  6. SES Hiperparametre Optimizasyonu ( SES Hyperparameter Optimization )

  7. DES ( Double Exponential Smoothing )

  8. DES Model ( Double Exponential Smoothing )

  9. DES Hiperparametre Optimizasyonu ( DES Hyperparameter Optimization )

  10. Triple Exponential Smoothing a.k.a. Holt-Winters

  11. TES Model ( Triple Exponential Smoothing )

  12. TES Hiperparametre Optimizasyonu ( TES Hyperparameter Optimization )

  13. Quiz - Smoothing Yöntemleri

  1. Statistical Methods

  2. ARIMA (p,d,q)

  3. ARIMA Model

  4. Hiperparametre Optimizasyonu ( Hyperparameter Optimization )

  5. SARIMA (p,d,q) (P,D,Q) m

  6. SARIMA Model

  7. Hiperparametre Optimizasyonu ( Hyperparameter Optimization )

  8. MAE'ye Göre SARIMA Optimizasyonu

  9. Final Model

  10. Havayolu Yolcu Tahmini ( Airline Passenger Forecasting )

  11. Quiz - İstatistiksel Metodlar

  1. Problem ve Veri Seti ( Problem and Dataset )

  2. Keşifçi Veri Analizi ( Exploratory Data Analysis )

  3. Değişken Mühendisliği ( Feature Engineering )

  4. Gecikme/Değiştirilmiş Özellikler ( Lag/Shifted Features )

  5. Hareketli Ortalama Özellikleri ( Rolling Mean Features )

  6. Üstel Ağırlıklı Ortalama Özellikleri ( Exponentially Weighted Features )

  7. One Hot Encoding

  8. Bağımlı Değişkenin Logaritması ( Log of Dependent Variable )

  9. Custom Cost Function

  10. Zamana Dayalı Doğrulama Kümeleri ( Time Based Validation Sets )

  11. LightGBM ile Zaman Serisi Modeli ( Time Series Model with LightGBM )

  12. Değişken Önem Düzeyleri ( Feature Importance )

  13. Final Model

  14. Dosya Gönderme ( Submission File )

  15. Sonuçların Kaggle'a Yüklenmesi ( Uploading the Results to Kaggle )

  16. Quiz - Makine Öğrenmesi ile Zaman Serisi

  1. Time Series

Veri Bilimi için Python Programlama

 • 57 ders
 • 6 saat video içeriği